BOERENKRIJGSTAPPERS vzw STATUTEN Goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 2 december 2011

Hoofdstuk 1. NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR.

Art. 1.1. De vereniging wordt genoemd ‘Boerenkrijgstappers’, afgekort ‘BKS’.

Art. 1.2. Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vereniging, onmiddellijk gevolgd door de afkorting ‘vzw’, met nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vereniging.

Art. 1.3. De vereniging heeft haar maatschappelijke zetel te 9290 Berlare, Kerkstraat 115, gelegen in het gerechtelijk arrondissement Dendermonde.

Art. 1.4. De vereniging heeft tot doel de wandelsport of aanverwante recreatieve sporten te bevorderen en aldus bij te dragen tot het verbeteren van de volksgezondheid.

Art. 1.5. Om dit doel te bereiken: − stimuleert de club leden en niet-leden tot het beoefenen van de wandelsport, − begeleidt en steunt de vereniging haar leden en toegetreden leden in het beoefenen van de wandelsport, − organiseert de vereniging activiteiten die leden en niet-leden in staat stellen de wandelsport te beoefenen, − kan de vereniging activiteiten organiseren die rechtstreeks of onrechtstreeks het doel bevorderen, − mag de vereniging alle rechtshandelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, en mag daartoe de nodige roerende of onroerende goederen in huur of gebruik nemen, verwerven, bezitten en vervreemden, − kan de club meewerken aan andere sportieve of socio–culturele activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks het doel bevorderen, − mag de vereniging ook op bijkomstige wijze economische activiteiten uitoefenen of er aan meewerken, op voorwaarde dat de opbrengsten daarvan uitsluitend besteed worden aan het hoofddoel.

Art. 1.6. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur en kan op elk moment ontbonden worden.

Art. 1.7. De vereniging leeft de wetten, decreten en besluiten van de federale, regionale en provinciale overheden na.

Hoofdstuk 2. LEDEN.

Art. 2.1. In de vereniging zitten werkende en toegetreden leden. De werkende leden worden hierna “leden” genoemd. Enkel de werkende leden hebben stemrecht op de algemene vergadering.

Art. 2.2. Op de zetel van de vereniging wordt door de raad van bestuur een register van leden gehouden. Dit register vermeldt de naam, voornamen en woonplaats van de leden. Bovendien moeten alle beslissingen betreffende de toetreding, uittreding of uitsluiting van leden door toedoen van de raad van bestuur in dat register worden ingeschreven binnen acht dagen nadat hij van de beslissing in kennis is gesteld.

Art. 2.3. De leden hebben de verplichting om een adreswijziging door te geven aan de raad van bestuur en hebben het recht inzage in het ledenregister te vragen, als er geen commissaris is aangesteld in de vzw.

Art. 2.4. Het aantal leden is beperkt tot max. 30, maar moet ten minste 15 bedragen. De leden van de vereniging zijn de ondergetekende stichters en de leden aanvaard krachtens Art. 2.5.
2

Art. 2.5. Om lid te worden van de vereniging moet men: − reeds toegetreden lid zijn, − voorgedragen worden door de raad van bestuur of zelf zijn kandidatuur stellen per gewone brief of per e-mail gericht aan de voorzitter van de raad van bestuur, − akkoord gaan met de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging, − bereid zijn actief mee te werken in de vereniging, hetzij als wandelaar, hetzij als medewerker aan de activiteiten van de vereniging, − aanvaard worden door de raad van bestuur, bij een meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

Art. 2.6. De leden betalen een jaarlijkse bijdrage waarvan het bedrag jaarlijks wordt vastgesteld door de raad van bestuur. Dit bedrag mag nooit meer bedragen dan 25 euro.

Art. 2.7. Het lidmaatschap is van onbepaalde duur en eindigt door vrijwillig ontslag, uitsluiting of overlijden.

Art. 2.8. Vrijwillig ontslag geschiedt door een gewone ontslagbrief of per e-mail, geadresseerd aan de voorzitter van de raad van bestuur.

Art. 2.9. Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot 31 december.

Art. 2.10. Gelijktijdig lidmaatschap van een andere wandelclub die aangesloten is bij een erkende wandelfederatie is verboden.

Art. 2.11. Een lid dat zijn bijdrage niet betaalt, wordt geacht ontslag te nemen.

Art. 2.12. Uitsluiting van een lid kan enkel gebeuren door de algemene vergadering met een tweederde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

Art. 2.13. Een lid dat ontslag neemt of dat wordt uitgesloten, alsook de erfgenamen van een overleden lid, kunnen betaalde bijdragen niet terugvorderen en hebben geen aanspraak op het bezit van de vereniging. Eenieder die in het bezit is of het beheer heeft van goederen of waarden van de vereniging moet binnen de 14 dagen na zijn/haar aftreden al deze goederen en waarden overdragen aan een door de raad van bestuur aangewezen persoon.

Hoofdstuk 3. TOEGETREDEN LEDEN.

Art. 3.1. Toegetreden leden zijn enkel aangesloten om te genieten van de activiteiten van de VZW.

Art. 3.2. De voorwaarden van toetreding en de rechten en plichten van de toegetreden leden worden bepaald door het huishoudelijk reglement.

Hoofdstuk 4. ALGEMENE VERGADERING

Art. 4.1. De algemene vergadering bestaat uit alle werkende leden van de vereniging. De toegetreden leden maken geen deel uit van de algemene vergadering.

Art. 4.2. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij diens afwezigheid, door iemand die door de raad van bestuur wordt aangeduid.

Art. 4.3. Op de algemene vergadering heeft ieder lid één stem en worden de besluiten genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, behalve in de gevallen waarin de wet anders bepaalt.
3 Art. 4.4. Ieder lid van de vereniging mag zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een volmachtdrager, voorzien van een geschreven machtiging. De gevolmachtigde is zelf lid van de vereniging en kan slechts één lid van de vereniging vertegenwoordigen.

Art. 4.5. De algemene vergadering kan enkel geldige besluiten nemen omtrent aangelegenheden die uitdrukkelijk op de agenda staan.

Art. 4.6. Besluitvorming over personen gebeurt altijd via een geheime stemming.

Art. 4.7. Bij gelijkheid van stemmen wordt het voorstel niet aangenomen.

Art. 4.8. De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor: − het wijzigen van de statuten, − de benoeming en afzetting van de bestuurders, − de benoeming en afzetting van de commissarissen, − het goedkeuren of wijzigen van het huishoudelijk reglement, − voor het toekennen van onkostenvergoedingen en het bedrag ervan conform de wet op het vrijwilligerswerk, − de kwijting van de bestuurders en de commissarissen, − de goedkeuring van de begroting en de jaarrekening, − de ontbinding van de vereniging, − de uitsluiting van leden, − de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk.

Art. 4.9. De algemene vergadering: − komt minstens één keer per jaar bijeen, − wordt bijeen geroepen door de raad van bestuur, − vertegenwoordigt alle leden.

Art. 4.10. De raad van bestuur is daarnaast verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen binnen de maand na ontvangst van een schriftelijke vraag gericht aan de maatschappelijke zetel en ondertekend door ten minste 1/5 van de werkende leden waarbij de te bespreken punten nauwkeurig zijn opgesomd.

Art. 4.11. De bijeenroeping voor de algemene vergadering geschiedt tenminste 8 dagen voor de vergadering schriftelijk of per e-mail. De oproeping vermeldt dag, uur en plaats van de vergadering, alsook de agenda. De raad van bestuur moet elk onderwerp op de agenda plaatsen dat minstens 15 dagen voor de vergadering, schriftelijk of per e-mail, aan de voorzitter van de raad van bestuur wordt bezorgd en door minstens 1/20 van de leden is ondertekend.

Art. 4.12. Ingeval op de eerste vergadering het nodige aanwezigheidsquorum niet gehaald wordt, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aannemen met de meerderheden die van toepassing zijn ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.

Art. 4.13. De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor zowel de werkende als de toegetreden leden, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in het besluit.

Art. 4.14. De notulen van de algemene vergadering worden opgenomen in een register.4 Hoofdstuk 5. RAAD VAN BESTUUR

Art. 5.1. De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur met minimum 3 en maximum 8 leden. Deze leden worden hierna ‘bestuurders’ genoemd.

Art. 5.2. De bestuurders worden individueel benoemd door de algemene vergadering met een meerderheid van stemmen van het aantal aanwezige en vertegenwoordigde leden.

Art. 5.3. Het aantal bestuurders moet steeds kleiner zijn dan het aantal leden.

Art. 5.4. De bestuurders: − moeten lid zijn van de vereniging, − oefenen hun mandaat kosteloos uit, − worden benoemd voor onbepaalde duur.

Art. 5.5. De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter en kan een verantwoordelijke benoemen, al dan niet bestuurder of lid, voor elke functie die hij nodig acht.

Art. 5.6. De raad van bestuur : − wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door minstens 1/3 van de bestuurders, − treedt op als college, − besluit bij meerderheid van stemmen van het aantal bestuurders tenzij anders bepaald in de statuten, − bestuurt de vereniging en ziet toe op de naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement, − is verantwoordelijk voor het opmaken van de begroting en de jaarrekening, − is verantwoordelijk voor het plannen, uitwerken en organiseren van de activiteiten van de club, − vertegenwoordigt de vereniging bij alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen, − heeft alle bevoegdheden die de wet of de statuten niet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering verlenen.

Art. 5.7. Binnen de raad van bestuur is stemmen bij volmacht niet toegestaan.

Art. 5.8. Besluitvorming over personen gebeurt altijd via een geheime stemming.

Art. 5.9. Bij gelijkheid van stemmen wordt het voorstel niet aanvaard.

Art. 5.10. In alle gevallen waarin de statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist de raad van bestuur.

Art. 5.11. De secretaris of de daartoe aangestelde persoon maakt van elke vergadering een verslag op. Dit verslag wordt binnen de 14 dagen per brief of per e-mail aan alle bestuurders bezorgd en op de eerstvolgende vergadering ter goedkeuring voorgelegd.

Hoofdstuk 6. GEMACHTIGDE PERSONEN

Art. 6.1. De raad van bestuur kan de bevoegdheid om de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen overdragen aan één of meer gemachtigde personen, in het bijzonder wat betreft het dagelijks bestuur van de vereniging en het gebruik van de maatschappelijke handtekening aan dit bestuur verbonden.

Art. 6.2. De gevolmachtigde personen hebben afzonderlijke en onbeperkte volmachten voor de dagdagelijkse administratieve en financiële verplichtingen van de vereniging.

Art. 6.3. Het mandaat van de gemachtigde personen is van onbepaalde duur. De raad van bestuur besluit over de benoeming en afzetting van deze gemachtigde personen mits een 2/3 meerderheid van de stemmen van het aantal bestuurders.


Hoofdstuk 7. ONTBINDING, VEREFFENING, NIET VOORZIENE GEVALLEN.

Art. 7.1. Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging wordt het overblijvend actief, na het vereffenen van de schulden en het aanzuiveren van de lasten, overgedragen aan een gelijkaardig doel, aan te duiden door de algemene vergadering.

Art. 7.2. Alle bepalingen van de huidige statuten die tegenstrijdig zouden zijn of worden met de wet of het decreet, dienen als ongeldig te worden beschouwd zonder dat daarom de volledige statuten nietig zouden worden.

Art. 7.3. Het huishoudelijk reglement bepaalt wat niet uitdrukkelijk in de statuten of in de wetten, decreten en besluiten van de federale, regionale en provinciale overheden is voorzien.

Ga naar het begin van de pagina