Boerenkrijgstappers VZW - Huishoudelijk reglement

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT  Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 16 december 2011 Aangepast door de Algemene Vergadering van 4 oktober 2013 en van kracht vanaf 1 januari 2014 Aangepast door de Algemene Vergadering van 10 november 2015 en van kracht vanaf 1 januari 2016 Aangepast door de Algemene Vergadering van 27 januari 2017 en van kracht sinds 27 januari 2017
  
Hoofdstuk 1. ALGEMEEN
 
Art. 1.1. In dit huishoudelijk reglement staan volgende woorden voor: − AV: Algemene Vergadering − RvB: Raad van Bestuur − HR: huishoudelijk reglement, − de club: Boerenkrijgstappers vzw, − clubleden: alle leden van de sportclub, zowel de leden van de vzw als de toegetreden leden − WSVL: Wandelsport Vlaanderen  

Art. 1.2. Het HR is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de meest recente versie van de statuten van de vereniging, zoals die op de griffie van de rechtbank van koophandel zijn neergelegd.
 
Art. 1.3. Het HR is van toepassing vanaf 1 januari 2016 op alle clubleden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 
Art. 1.4. Wijzigingen in het HR worden aan alle clubleden bekendgemaakt in het eerste clubblad dat verschijnt na de goedkeuring van de wijzigingen door de AV.
 
Art. 1.5.  Het HR kan niet in strijd zijn met de statuten.  
 
Hoofdstuk 2. WANDELFEDERATIE EN VERZEKERING

 
Art. 2.1. De club en al haar leden zijn aangesloten bij wandelfederatie WSVL vzw onder clubnummer 3450.
 
Art. 2.2. De statuten en het huishoudelijk reglement van WSVL vzw zijn bijgevolg van toepassing op de club, de organisaties van de club en op alle clubleden, met uitzondering van die bepalingen waarin de club zelf reglementair voorziet.
 
Art. 2.3. De club en al haar leden zijn automatisch verzekerd via de verzekeringspolissen die door WSVL vzw worden afgesloten. De Raad van Bestuur vult  hieronder jaarlijks de verschillende polissen, contractnummers en eventueel andere relevante informatie in.(aanpassing sinds 1/1/2017)  
− Voor 2017 zijn dit: − Lichamelijke Ongevallen: 1.120.864 A & B − Burgerlijke Aansprakelijkheid: 1.120.865 A & B − Rechtsbijstand: 1.120.865/1
 
Hoofdstuk 3. HET LIDGELD
 
Art. 3.1. Met het oog op de aansluiting bij WSVL vzw en de daaraan verbonden verzekeringen betalen alle clubleden een jaarlijkse bijdrage die telkens door de RvB wordt vastgesteld en die bekendgemaakt wordt via de Wandelkrant en de website van de club.

Art. 3.2. De RvB bepaalt eveneens de modaliteiten voor het betalen van de jaarlijkse bijdrage en de toegestane kortingen.  
 
Hoofdstuk 4. DE WANDELKRANT
 
Art. 4.1. De club geeft een clubblad uit onder de naam "Wandelkrant”. De Wandelkrant verschijnt 6 maal per jaar binnen een tijdsspanne van 14 dagen voor of na 1 januari, 1 maart, 1 mei, 1 juli, 1 september en 1 november.  

Art. 4.2. De Wandelkrant wordt aan alle clubleden per post toegestuurd volgens het systeem van één per adres of per e-mail aan diegenen die dat wensen. Hij wordt ook gepubliceerd op de website.  

Art. 4.3. Alle clubleden worden geacht uiterlijk 5 dagen na ontvangst van het clubblad kennis te hebben genomen van de inhoud ervan.  

Art. 4.4. De clubleden zijn ertoe gehouden adreswijzigingen zo snel mogelijk aan het secretariaat of de verantwoordelijke van het ledenbeheer te melden.
 
Art. 4.5. De RvB kan beslissen het clubblad aan anderen toe te sturen.  
 
Hoofdstuk 5. DE CLUBLEDEN  

Art. 5.1.  Alle clubleden hebben bij hun toetreding recht op een exemplaar van de statuten, van het huishoudelijk reglement en van de informatienota voor de vrijwilligers. Deze documenten worden gepubliceerd op de website “www.boerenkrijgstappers.be” vanwaar ze kunnen gedownload worden. Wie dat wenst, kan bij de voorzitter of het ledensecretariaat, een exemplaar van deze documenten op papier of per mail opvragen.  

Art. 5.2. Alle clubleden kunnen tijdens hun lidmaatschap ten allen tijde op de zetel van de vereniging inzage vragen in de statuten, het HR en de informatienota voor de vrijwilligers of kunnen deze documenten raadplegen op de website van de vereniging.
 
Art. 5.3. Alle clubleden ontvangen: − een lidkaart van WSVL vzw die recht geeft op de door WSVL vzw vastgestelde minimum korting op het inschrijvingsgeld voor georganiseerde wandelingen en op alle andere voordelen en kortingen van WSVL vzw, − een gratis abonnement op het wandelmagazine ‘Gezond op Stap’.  

Art. 5.4. Alle clubleden kunnen: − gratis deelnemen aan de wandeltrainingen van de club, beter gekend als de “wandeluurtjes”, en de wandelingen ter gelegenheid van het Zomerfeest en het Wandelweekend, − gratis adresklevers bekomen, − clubkledij bekomen aan kostende prijs,  − Walking in Belgium bekomen aan clubprijs, − via het puntensysteem extra kortingen verwerven, − een wandelboekje bekomen om hun wandelingen en afgelegde kilometers bij te houden; de prijs ervan wordt bepaald door de RvB, − gratis spaarkaarten bekomen om te laten afstempelen na een wandeling van de club of van andere clubs.

Art. 5.5. Van clubleden verwacht de club dat ze zoveel mogelijk deelnemen aan de activiteiten van de club en aan wandelingen van andere clubs.
 
Art. 5.6. Van de leden van de AV verwachten we daarenboven dat ze de wandelsport zoveel mogelijk promoten.  
 
Hoofdstuk 6. HET PUNTENSYSTEEM  

Art. 6.1. Conform de doelstellingen wil de club de actieve leden, wandelaars en medewerkers, stimuleren. Hiertoe is een puntensysteem uitgewerkt.
 
Art. 6.2. Elke deelnemer aan het ‘Wekelijks Wandeluurtje’, het ‘Wandeluurtje voor senioren’ of aan een “Vakantiewandeling” ontvangt een stempel op de spaarkaart van 5 euro. Een volle spaarkaart, 25 stempels, kan omgeruild worden in een kortingsbon van 5 euro. De wandelingen ter gelegenheid van het Zomerfeest of het Wandelweekend geven geen recht op een stempel.  
Art. 6.3. Elke deelnemer aan een andere wandeling van de club of aan een wandeling van andere clubs mag een stempel vragen op de spaarkaart van 20 euro en 2 stempels voor een wandeling  van 100 km of meer. Een volle spaarkaart, 25 stempels,  kan omgeruild worden in een kortingsbon van 20 euro.  

Art. 6.4.  Medewerkers aan een activiteit van de club krijgen per halve dag een kortingsbon van 2,5 euro.  


Art. 6.5. De begeleiders van het wandeluurtje of de vakantiewandelingen krijgen 3 extra stempels op hun spaarkaart van 5 euro.  

Art. 6.6. De medewerkers aan de door de club georganiseerde wandelingen voor breed publiek, kunnen tijdens hun dienst gratis voeding en drank - met mate - van het aanbod in de zaal
nuttigen.
 
Art. 6.7. Deelnemers aan vergaderingen of werkgroepen van de club krijgen 14 stempels op de spaarkaart van 5 euro of 7 stempels op de spaarkaart van 10 euro.  

Art. 6.8. De verantwoordelijkheid voor het bijhouden en laten afstempelen van de spaarkaarten ligt volledig bij de eigenaar.
 
Art. 6.9. De RvB kan daarenboven beslissen om voor bepaalde activiteiten extra stempels te geven.  

Art. 6.10. De kortingbonnen kunnen gebruikt worden tijdens het lidmaatschap bij de club, mits het besteden van de integrale waarde en het respecteren van de vervaldatum:   
− bij alle aankopen of betalingen binnen de club,  − bij aankopen bij de commerciële partners van de club.

Ga naar het begin van de pagina